यूपी राज्य के प्रमुख लोक नृत्य

 यूपी राज्य के प्रमुख लोक नृत्यबुन्देलखण्ड के प्रमुख लोक नृत्य

शायरा/सौरा/सैरा नृत्य
धुरिया नृत्य
राइ नृत्य
देवी नृत्य
पाई डंडा नृत्य
ख्याल नृत्य
कार्तिक नृत्य
ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य

झूला नृत्य
चरकुला नृत्य
रास नृत्य

पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य
कठघोड़वा नृत्य
नटवरी नृत्य
धोबिया नृत्य
धींवर नृत्य


अवध के प्रमुख लोक नृत्य
कलाबाजी नृत्य